INVESTICIJSKA STUDIJA

ŠTO JE INVESTICIJSKA STUDIJA?

 

Investicijska studija je po sadržaju vrlo slična poslovnom planu, no nešto većeg opsega. Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta.

 

Investicijska studija prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran te kakve će učinke imati na ostalo poslovanje.

 

KADA MI TREBA INVESTICIJSKA STUIJA?

 

Investicijska studiju zahtjevaju svi krediti poslovnih banaka ili HBOR-a iznad 700.000 kn i svi garancijski programi HAMAG-BICRO-a vrijednosti veće od 400.000 kn. Prijava na natječaje za sredstva Europske unije često zahtjeva izradu investicijskih studija.

 

 

SADRŽAJ INVESTICIJSKE STUDIJE

Preporučeni sadržaj investicijske studije. https://www.hbor.hr/investicijska-studija/

Sažetak ulaganja

 1. Informacije o poduzetniku – investitoru
 2. Predmet poslovanja investitora
 3. Postojeća imovina investitora
 4. Analiza dosadašnjeg poslovanja
 5. Ocjena razvojnih mogućnosti ulagatelja
 6. Analiza tržišta
 7. Dinamika i struktura zaposlenih
 8. Tehnički elementi ulaganja
 9. Lokacija
 10. Zaštita čovjekove okoline
 11. Dinamika realizacije ulaganja
 12. Ekonomsko – financijska analiza
 13. Ekonomsko – tržišna ocjena
 14. Analiza osjetljivosti
 15. Zaključna ocjena projekta