solarni paneli

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (FOTONAPONSKIH SUSTAVA) U TURIZMU – ZA IZNAJMLJIVAČE I OPG-OVE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U TURIZMU.

Predmet poziva:

Dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga za postavjanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu.

Opravdani troškovi:

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:

 1. nabavu i ugradnju FNE:
 2. fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori   električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i
 3. stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Raspoloživa sredstva:

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će se moći dobiti:

 • do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivačima za opravdane troškove s PDV-om
 • Provođenje stručnog nadzora
  • Do 80% ali ne više od 2.000.00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka
  • Do 60% ali ne i više od 1.500.00 kn ako se projekt provodi na bdrsko planinskom području i drugoj skupini otoka
  • Do 40% ali ne i više od 1.000.00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH
 • Nabavu u ugradnju FNE
  • Do 80% ali ne više od 68.000.00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka
  • Do 60% ali ne i više od 51.500.00 kn ako se projekt provodi na bdrsko planinskom području i drugoj skupini otoka
  • Do 40% ali ne i više od 34.000.00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH
 • do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovima za opravdane troškove s uključenim PDV-om
 • Provođenje stručnog nadzora
  • Do 80% ali ne više od 4.000.00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka
  • Do 60% ali ne i više od 3.000.00 kn ako se projekt provodi na bdrsko planinskom području i drugoj skupini otoka
  • Do 40% ali ne i više od 2.000.00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH
 • Nabavu u ugradnju FNE
  • Do 80% ali ne više od 196.000.00 kn ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka
  • Do 60% ali ne i više od 147.500.00 kn ako se projekt provodi na bdrsko planinskom području i drugoj skupini otoka
  • Do 40% ali ne i više od 98.000.00 kn ako se projekt provodi na ostalim područjima RH

Prihvatljivi korisnici:

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG-ovi) ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

sukladno pozitivnim zakonskim propisima raspolažu:

–  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili

–  Rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u,

2.  imaju prebivalište na području Republike Hrvatske (iznajmljivači i nositelji OPG-a),

3.  ulažu vlastita sredstva u provedbu projekta za koji se dodjeljuju sredstva Fonda,

4.  nemaju nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,

5.  nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

6.  ostvaruju pravo na potporu prema Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,

7.  nisu poduzetnici u teškoćama,

8.  udovoljavaju i drugim uvjetima utvrđenim Pozivom, te,

9.  sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u provedbi projekta.

Vrijeme prijave:

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

 1. Prijavni obrazac
 2. Izjavu iznajmljivača ili nositelja OPG-a
 3. Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstava s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetska suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, ovisno u vrsti priključka izdanu od HEP-ODS-a za FNE
 4. Glavni projekt, sukladno Zakonu o gradnu i Pravilnku o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevine s troškovnikom opreme, radova i usluga (uključujući i trošak usluge stručnog nadzora) s naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškova i PDV-om, s navedenim stupnjem korisnog djelovanja sustava sa fotonaponskim pretvaračima (stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih pretvarača ne smije biti manji od 15%) ovjeren pečatom i potpisom ili elektronski potpisan od strane ovlaštenog inženjera
 5. Odobenja, suglasnosti i posebni uvijeti građenja ukoliko su isti potrebni (npr. odobrenje državne uprave za zaštitu spomenika kulture) ili Izjava projektanta Glavnog elektrotehničkog projekta  – ovlaštenog inženjera elektrotehnike potpisana i ovjerena da prethodna odobrenja nisu potrebna.
 6. Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne starija od 30 dana od podnošenja Zahtjeva na Poziv
 7. Ako se FNE postavljaju na objekt koji nije obuvaćen Rješenjem o obavljanju ugostiteljskih usluga treba dostaviti:
  1. Zemljišno-knjižni izvadak iz kojeg je razvidno da je podnositelj Zahtjeva vlasnik/suvlasnik iste i
  1. zadnji važeći dokaz zakonitosti i uporabljivost građevine sukladno Zakonu o gradnji (ukoliko se radi o upravnom aktu isti mora biti pravomoćan tj. mora imati klauzulu izvršenosti ili pravomoćnosti) ili Izjava projektanta da za isti nije potrebno dostaviti dokaz zakonitosti.
 8. Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica
 9. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili OPG-u
 10. Fotodokumentacija postojećeg stanja
 11. Izjava o primljenim potporama
 12. Obostrana preslika osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu ili Uvjerenje o prebivalištu
 13. Dokaz kojim se dokazuje IBAN Korisnika (preslika kartice na kojoj je vidljiv IBAN ili Izvadak o stanju i prometu po tekućem računu ili Pisana potvrda banke o IBAN-u)

Više informacija o Javnom pozivu za SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE pronađite ovdje.