Objavljen Natječaj za Mjeru 6.2.1. Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

120.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

Fiksni iznos od 50.000,00 EUR

Rok za podnošenje zahtjeva

Od 4.6.2020. do 4.8.2020.

Kriteriji prihvatljivosti u trenutku prijave projekta

 • Fizičke i pravne osobe (SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u podnošenja zahtjeva za potporu
 • Korisnici ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave s kojom graniči kopnenom granicom također u naselju do 5.000 stanovnika, u kojem ima resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti
 • Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u Prilogu 7.  Natječaja
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH.
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja. 

Kriteriji prihvatljivosti nakon provedbe projekta

 • Korisnik mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost koja je predmet potpore prilikom konačne isplate i 5 godina nakon
 • Korisnici moraju uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima kako bi dokazali prihode od djelatnosti i/ili pružanja usluga trećim stranama
 • Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
 • Korisnik mora realizirati sve prihvatljive aktivnosti kako je naveo u zahtjevu za potporu do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Predmet aktivnosti mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu.
 • Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati aktivnosti u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore

Prihvatljive djelatnosti

Projektom se pokreće djelatnost unutar jednog od prihvatljivih sektora: 

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora: 

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda

b) usluge u ruralnim područjima što može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti

d) turizam u ruralnom području isključujući: 

 • ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)
 • ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«
 • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Prihvatljivi troškovi

 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • opremanje objekata 
 • kupnja zemljišta/objekata
 • kupnja strojeva i opreme
 • kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)

Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova u slučaju građenja i opremanja:

 • Izgradnja građevine: 5.200,00 kuna/m2
 • Opremanje građevine: 1.040,00  kuna /m2
 • Rekonstrukcija građevine: 2.500,00 kuna /m2
 • Izgradnja plivačkih bazena:  3.900,00 kuna/m2

Korisnik mora prikupiti neobvezujuću ponudu za planirane troškove, izuzev za sljedeće troškove za koje su ovim Natječajem propisani maksimalni iznosi:

 • Kupnju zemljišta/objekata: 37.000,00 kuna
 • Kupnju gospodarskih vozila: 150.000,00 kuna
 • Kupnju plovila: 178.000,00 kuna
 • Izrada projektne dokumentacije: 37.000,00 kuna.

Neprihvatljivi troškovi

 • rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu)
 • kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

Dokumentacija potrebna prilikom prijave projekta

 1. Korisnik mora imati izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.
  •  U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) potrebno je dostaviti najmanje idejni projekt ili idejno rješenje s opisnim djelom projekta i nacrtima, iz kojeg je vidljiva namjena, gabariti, BGP površina i da je u skladu prostornim planom. Ako je do podnošenja zahtjeva za potporu Glavni projekt već izrađen, umjesto idejnog projekta/idejnog rješenja korisnik dostavlja Glavni projekt. 
  • U slučaju aktivnosti u opremanje koje predstavlja proizvodni proces/proces prerade, potrebno je dostaviti Tehnološki projekt koji sadrži opis ulaganja i proizvodnog procesa, planirane kapacitete objekta (gdje je primjenjivo), izrađen, potpisan i ovjeren od strane osobe odgovarajuće struke.
  • U slučaju opremanja postojećih objekata: Uporabna dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera.
 2. Fotodokumentacija lokacije ulaganja
 3. Dokazi planiranih izvora financiranja:
  • Dokaz o postojanju vlastitih sredstava (Vlastito učešće u financiranju ulaganja mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (npr. stanje sredstava na računu, potvrda o depozitu i sl.) u 100% iznosu. )
  • Dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja (Planira li se dio troška ulaganja financirati predujmom ili kreditnim sredstvima, Korisnik je dužan dostaviti izjavu/pismo namjere kreditne institucije/ugovor o kreditu s jasno naznačenim slijedećim podacima: naziv klijenta i projekta, iznos financiranja, raspon kamatnih stopa i naknada za obradu, počekom i dinamikom otplate kredita. Priloženi dokument mora pokriti ukupni iznos planiranih vanjskih izvora financiranja.)
 4. Neobvezujuće ponude za planirane troškove
 5. Uvjerenje o identifikaciji katastarskih čestica izdano od nadležnog područnog ureda za katastar
 6. Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja se sastoji od Kalkulatora – izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Izjave o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva i Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), izdana od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon objave Natječaja na e-savjetovanju te potpisana od nadležnog službenika.
 7. Potvrda Porezne uprave ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu
 8. BON-2/SOL-2, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu.
 9. Preslika osobne iskaznice korisnika.
 10. Financijska dokumentacija za zadnju odobrenu (prethodnu) financijsku godinu:
  • Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:  • Pregled poslovnih primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI)  • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)  • Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH) 
  • Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:  • Knjiga prometa na kraju godine (Obrazac KPR)  • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) 
  • Obveznici poreza na dobit:  • Godišnji financijski izvještaj (Obrazac GFI-POD)  • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI) 
  • Korisnici koji nisu bili porezni obveznici u prethodnoj financijskoj godini:  • Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2019. Godinu
 11. Za svako novo radno mjesto – specifikaciju koja sadrži naziv radnog mjesta, uvjete radnog mjesta i opis posla
 12. Dokumentacija u svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju odabira „Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva“
  • Diploma ili  uvjerenje/potvrda o odgovarajućem stečenom akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju  
  • Dokaz o položenom majstorskom ispitu, izdan od strane Obrtničke komore, iz poslova koji su povezani s projektom koji se prijavljuje
  • Potvrda o položenoj maturi/Svjedodžba o završnome radu i ugovor/i o radu ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo radno iskustvo iz poslova koji su povezani s projektom u trajanju od minimalno 2 godine
 13. Dokumentacija u svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju odabira „Utjecaj ulaganja na ranjive skupine“
  •  Tehnička specifikacija tvrtke za izradu mrežnih stranica s poveznicom na neobvezujuću ponudu s naznačenim dijelovima koji se odnose na uvjete pristupačnosti i vrstu invaliditeta sukladno Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja koje je razvila Inicijativa za pristupačnost mreži (eng. Web Accessibility Initiative – WAI).

Za dodatna pitanja ili izradu dokumentacije obratite nam se na info@ic-consulting.hr