Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

Status:

U najavi

Indikativni datum otvaranja:

  • svibanj 2020.

Najniži i najviši iznos potpore:

  • od 20.000,00 kn do 50.000,00 kn

Intenzitet potpore:

  • do 100% prihvatljivih troškova

Predmet natječaja

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Prihvatljivi troškovi:

Osnovna namjena:

– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta

 

Dodatna namjena za troškove/usluge:

maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

– sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Prihvatljivi prijavitelji:

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima pomagalima ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:
 imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 su registrirani najmanje 2 godine do trenutka podnošenja prijave
 zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog3 u prethodnoj poslovnoj godini
 imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti
 imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja
poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.