IRI FAZA II

IRI FAZA II – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Otvoren je novi Poziv IRI FAZA II čiji je cilj razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.  

Rok za podnošenje projektnih prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Prihvatljivost projekta

Prihvatljivi projektni prijedlozi u okviru Poziva IRI FAZA II moraju se nalaziti unutar sljedećih 5 prioritetnih podučja.

1.ZDRAVLJE  I KVALITETA ŽIVOTA

 • Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
 • Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja
 • Nutricionizam

2. ENERGIJA  I ODRŽIVI OKOLIŠ

 • Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali
 • Energetske tehnologije, sustavi i oprema

3. PROMET I MOBILNOST

 • Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
 • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
 • Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. SIGURNOST

 • Kibernetička sigurnost
 • Program protuminskog djelovanja
 • Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene

5. HRANA I BIOEKONOMIJA

 • Održiva proizvodnja i prerada hrane
 • Održiva proizvodnja i prerada drva

Prihvatljivi prijavitelji

Kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik.

Prihvatljivi partneri

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu .

Prihvatljivi partneri su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

Partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

Prihvatljive aktivnosti

 • Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

· industrijsko istraživanje,

· eksperimentalni razvoj,

· studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.

Izrada studije izvedivosti ne može biti jedina aktivnost u projektu nego nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga.

Aktivnosti istraživanja i razvoja mogu uključivati i učinkovitu suradnju između više poduzetnika od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova 3 i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja, te se u tom slučaju primjenjuju posebni intenziteti potpora za učinkovitu suradnju sukladno Tablici Vrste i intenzitet potpora.

 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja navedenim pod rednim brojem 1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu nisu prihvatljive za organizacije za istraživanje i širenje znanja koje na Projektu sudjeluju u ulozi partnera.

Iznos potpore

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po Pozivu IRI FAZA II može dodijeliti poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK uključujući sve vrste potpora

Tablica 1. Vrste i intenzitet potpore

  Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu i ne-Korisnik dežavne potpore- potpore koje nisu državne potpore)
Potpore za projekte istraživanja i razvoja        
Industrijsko istraživanje 60% 70% 80% 85%
-podožno učinkovitoj suradnji -podložno opsežnom širenju znanja 80% 75% 65% 85%
Eksperimentalni razvoj 45% 35% 25% 85%
-podožno učinkovitoj suradnji -podložno opsežnom širenju znanja 60% 50% 40% 85%
Potpore za studije izvedivosti 70% 60% 50% /
Potpore za regionalno ulaganje 45% 35% 25% /

A. Potpore za projekte istraživanja i razvoja

Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

1. industrijsko istraživanje (TRL 2-4);

2. eksperimentalni razvoj (TRL 5 – 8);

3. studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog prijavitelja/partnera ne premašuje:

· 50% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;

· 25% prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;

· 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.

Intenzitet potpore za industrijsko istraživanje može se povećati s 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

Ø za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;

 Ø za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– projekt uključuje učinkovitu suradnju (potrebno definirati prilikom predaje projektnog prijedloga u Sporazumu o partnerstvu):

1. među više poduzetnika od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili

2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

– rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Intenzitet potpore za eksperimentalni razvoj može se povećati sa 25% do maksimalnog intenziteta potpore od 60% prihvatljivih troškova kako slijedi:

Ø za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća i za 20 postotnih bodova za mikro i mala poduzeća;

Ø za 15 postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

– projekt uključuje učinkovitu suradnju:

1. među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili

2. između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja;

– rezultati projekta priopćuju se širokom krugu javnosti na konferencijama, objavom, u repozitorijima s javnim pristupom, ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

Intenziteti potpora za dio projekta koji se odnosi na studije izvedivosti mogu se povećati sa 50% do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova, odnosno:

– za 10 postotnih bodova za srednja poduzeća,

– za 20 postotnih bodova za mala poduzeća.

B. Regionalne potpore za ulaganje

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje iznosi:

a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;

b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

c) 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

Prihvatljivi troškovi

A)OPCIJA 1.

 • Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera (ako je primjenjivo) za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru Potpore za istraživanje i razvoja temeljene na izračunu stvarnih iznosa

1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera (istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja) koji će raditi na provedbi Projekta IRI FAZA II

2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije…)

3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

4. Ostali izdaci poslovanja, prihvatljivi do 15% ukupne vrijednosti Projekta IRI FAZA II (materijali, potrošna roba, upravljanje projektom…)

5. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima, te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt.

6. Trošak izrade studije izvedivosti

7. Troškovi za partnera koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta, 

8. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća Korisnik

 • Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja u okviru Regionalne potpore za ulaganje:

1.Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti Projekta (laboratoriji za istraživanje i razvoj, strojevi i oprema);

2. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu

3. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

B) OPCIJA 2.

 • Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja/partnera za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru Potpore za istraživanje i razvoja temeljene na izračunu pojednostavljene metode financiranja uz primjenu fiksne stope od 40%

1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi projekta

2. Ostali troškovi prihvatljivi za financiranje uz primjenu fiksne stope od 40% prihvatljivih izravnih troškova osoblja

Za više infromacija obratite nam se na info@ic-consulting.hr ili na 091 1839018.