JAVNI POZIV poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programima “Poduzetništvo mladih, žena i početnika” i „Investicije privatnog sektora“

Prihvatljivi prijavitelji

Poslovni subjekti privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge  i ustanove) koji ulažu ili imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije.

Visina sredstava

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Zainteresirani poslovni subjekti privatnog sektora, svoje poduzetničke projekte mogu realizirati u:

•           Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR),

•           Addiko Bank d.d.,

•           Erste&steiermärkische Bank d.d.,

•           Podravska banka d.d.,

•           Zagrebačka banka d.d..

Program „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“

Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačkog društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici[1], poduzetnici početnici[2] i žene poduzetnice[3].

Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl.,
 • za obrtna sredstva najviše do 30 % ugovorenog iznosa kredita.

Iznos kredita

 • od 200.000,00 do 2.000.000,00 kuna
 • Može se kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a,
 • HBOR/poslovna banka može razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a,
 • za kredite u iznosu do 700.000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a

Valuta kredita

 • kunski kredit,
 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR.

Kamatna stopa

 • 2,00% godišnje, fiksna.

Naknade

 • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
 • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,

Rok i način korištenja kredita

 • rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci.

Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 12 godina, uključujući poček do 3 godine,

Instrumenti osiguranja

 • mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a / poslovne banke, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

Program „Investicije privatnog sektora“

Korisnici kredita

 • poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove.

Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Iznos kredita

 • Minimalno 200.000,00 kuna
 • Može se kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • HBOR/poslovna banka mogu razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.

Valuta kredita

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR.

Kamatna stopa

 • 1,50% godišnje, fiksna.

Naknade

 • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
 • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,

Rok i način korištenja

 • rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci.

Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 14 godina, uključujući poček do 3 godine.

Instrumenti osiguranja

 • mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za kreditiranje (putem poslovne banke/HBOR-a),
 • preslika Rješenja o upisu u Obrtni registar / Rješenja o upisu u Sudski registar,
 • preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.,
 • BON2 / SOL2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • Potvrda Porezne uprave o stanju obveza prema državi / Potvrda Porezne uprave o obročnoj otplati poreznog duga, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • Godišnji financijski izvještaji za prethodne dvije godine poslovanja (Bilanca i račun dobiti i gubitka / Knjiga primitaka i izdataka i Popis dugotrajne imovine)
 • obrazac JOPPD (stranica A i B),
 • lokacijska il građevinska dozvola ukoliko je građenje predmet kreditiranja,
 • poslovni plan,
 • predračuni / računi / ugovori o isporuci ili kupnji osnovnih sredstava / pisma namjere,
 • Izjava o potporama,
 • ostala dokumentacija prema potrebi i/ili na zahtjev poslovne banke / HBOR-a.

[1] Mladi poduzetnici su poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više mladih osoba (do 40 godina) zajedno posjeduju više od 50% vlasništva.

[2] Poduzetnici početnici su poduzetnici koji po prvi put osnivaju poslovni subjekt ili poslovni subjekt mikro, malog i srednjeg poduzetništva koji posluju kraće od 2 (dvije) godine u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit. Poduzetnici početnici nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30%.

[3] Žene poduzetnice su poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50% vlasništva i kojima ujedno upravlja žena.