PONOVO OTVORENE PRIJAVE NA HAMAG BICRO COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno poslovala najmanje 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su:

 • zatvorena Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine
 • u 2020. godini ostvarila pad prihoda od 60 % i više u odnosu na 2019. godinu.

Iznos i otplata zajma

 • Iznos zajma: do 380.000,00 HRK
 • Kamatna stopa: 0,25 %
 • Rok otplate: do 5 godina uključujući poček
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
 • Rok korištenja: najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu
 • Instrument osiguranja: zadužnica korisnika zajma

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

Krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije

 1. imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ, odnosno zadovoljavaju sljedeće kriterije:po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici i registrirani su kao trgovačko društvo ili obrti, fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja ili ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti
 2. imaju više od 50% privatnog vlasništva
 3. nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 45 dana u posljednjih 6 mjeseci,
 4. nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad
 5. imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 6. uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma
 7.  nemaju ranije odobren COVID-19 zajam za obrtna sredstva

Financijski instrument „COVID-19 ZAJAM“ sadrži potporu male vrijednosti (de minimis).

Zajam ne može biti odobren prema uvjetima iz ovog Programa, ako zbroj potpore sadržane u zajmu i prethodno dodijeljenih potpora prelazi limit propisan Uredbom de minimis (200.000 EUR).

Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu (npr. dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju) kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

Rok za prijavu

0d 09.12.2020. do 31.12.2021. godine ili do iskorištenja sredstava (1,3 miljarde kuna).

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti

U izvorniku

 1. Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam (automatski se generira po završetku on-line prijave)
 2. Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
 3. Tablica kreditne zaduženosti
 4. Poslovni plan kroz pitanja

U preslici

 1. Statusna dokumentacija
  1. Samo za slobodna zanimanja – dokument odobrenja za rad od nadležne institucije
 2. Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja)
  1. Obveznici poreza na dobit:

▪ Godišnji financijski izvještaji za zadnje odobreno računovodstveno razdobljesastavljeno sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)

▪ Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjegdana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajam

 • Obveznici poreza na dohodak:

▪ Prijava poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICROPotvrda porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO

3. OSR/DOR/Potvrde o urednosti otplate svih postojećih zaduženja prijavitelja

4. Preslike osobnih iskaznica osoba u upravljačkoj i vlasničkoj strukturi prijavitelja (za vlasnike udjela 25% i više)

5. Dokaz o ostvarenom padu prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu u vidu:

 • PDV obrazaca/bruto bilanci/ knjiga primitaka i izdataka i sl. za 2019. i 2020. Godinu ili
 • Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. Godine kojom se prijavitelju zabranjuje obavljanje djelatnosti

VAŽNO: U slučaju nepotpune prijave zahtjev će biti ocijenjen negativno

Za izradu prijavne dokumentacije javite se na info@ic-consulting.hr