POTPORE U POLJOPRIVREDI KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Vrste potpora

 • Potpore za ulaganje u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 • Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede

Prihvatljivi korisnici potpora

Korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzetnici, pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupne investicije, ali ne više od 50.000,00 kuna, a okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta prihvatljivo je do 10% od vrijednosti ukupnog projekta.

Rok za predaju zahtjeva

Od 11. svibnja 2020. godine do 31.  listopada 2020. godine, odnosno do utroška sredstava.

 1. Prihvatljive aktivnosti i troškovi
 2. Građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih postojećih zatvorenih/zaštićenih proizvodnih objekta (staklenici, plastenici) sa proizvodnom opremom (proizvodni stolovi, navodnjavanje, osvjetljenje, zasjenjivanje, reguliranje temperature, vlage, atmosfere i drugo), izgradnja gospodarskih objekata na farmi sa proizvodnom opremom (oprema za uzgoj i držanje životinja, skladištenje poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje, kapaciteti za skupljanje i odlaganje stajskog gnoja, poljoprivredne mehanizacije za pripremu tla, strojeva i uređaja za pripremu stočne hrane), ulaganje u nabavu gospodarskih teretnih vozila ne starija od 5 godina kao i ulaganje u materijalnu imovinu (trošak ovlaštenog projektanta i geodetskog ureda).
 3. Podizanje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih postojećih višegodišnjih nasada (priprema tla, uklanjanje višegodišnjeg raslinja i površinsko ravnanje), nabava i sadnja certificiranog sadnog materijala, nabava i postavljanje armature i ograde, nabava opreme za zaštitu od padalina (tuča, kiša, mraz), nabava poljoprivredne mehanizacije potrebne za agrotehničke radove u višegodišnjim nasadima, poljoprivredna površina ne smije biti manje 0,25 ha,
 4. Proizvodnja povezana s ulaganjem u rekonstrukciju ili građenje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednim površinama s višegodišnjim nasadima, povrćem, cvijećem, ratarskim kulturama s obaveznim uspostavljanjem mjerenja potrošnje vode, a sve s ciljem smanjenja potrošnje vode za najmanje 25%,
 5. Proizvodnja pčelinjih proizvoda povezana s ulaganjem u povećanje broja rojeva, nabavu košnica, nabavu opreme za preradu i skladištenje meda
 6. Potpore za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta (komasacija) spojive su s unutarnjim tržištem, 50% ukupnih troškova, ali ne više od 25.000,00 kn po korisniku,
 7. Potpora dostizanja standarda ekonomske veličine u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji osobama koje nisu starije od 40 godina te po prvi put preuzima poljoprivredno gospodarstvo. upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a izračunu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva je manji od 3.000 eura.
  1. Prihvatljivi su troškovi kupnja domaćih životinja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obnavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda, kupnja poljoprivrednog zemljišta, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada, uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
 8. Poticanje istraživanja i razvoj poljoprivrede odnosi se na projekte istraživanja i širenja znanja na području Koprivničko-križevačke županije.
  1. Prihvatljiv su troškovi osoblja (istraživači, tehničari i slično), troškovi instrumenata i opreme koji se upotrebljavaju za vrijeme trajanja projekta, troškovi amortizacije zgrada i zemljišta, troškovi nastali na temelju ugovora za istraživanje, savjetovanje i istovjetnih usluga. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju provodi se na temelju certificiranja ekološke proizvodnje, a dokazuje se na temelju važeću Potvrdnice o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnice o proizvodnji u prijelaznom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za potpore, osim kada se ne može tražiti njegov povrat u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u.

Potrebno dostaviti ponude ili predračune izvođača ili predugovore o kupnji i slično.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje potpore

 1. Rješenje o upisu u Upisnik Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 2. Potvrda o upisu u Registar poreznih obveznika s potvrdom o nepostojanju dugovanja,
 3. Ekološki proizvođači moraju dostaviti dokaz o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju,
 4. Poslovni plan ulaganja u poljoprivredno gospodarstvo, koji mora sadržavati podatke o nazivu i veličini poduzetnika, opis projekta (s vremenom početka i završetka projekta), mjesto održavanja projekta ili djelatnosti, popis prihvatljivih troškova, vrstu (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam ili drugo) i iznos javnog financiranja potrebnog za projekt/djelatnost,
 5. Kopije ponuda, predračuna ili predugovora sukladno poslovnom planu
 6. Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
 7. Izjava podnositelja zahtjeva o potpori odnosno dvostrukom sufinanciranju,
 8. Kopija kartice žiro računa ili potvrda banke o žiro računu (IBAN).