jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

Cilj poziva

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Pozivom se želi potaknuti MSP-ove:

 • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
 • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • na prelazak na kružno gospodarstvo.

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti za početna ulaganja MSP povezana s:

 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
 • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili
 • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice, praćenu unaprjeđenjem i inoviranjem poslovanja i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva razvojem novih kompetencija, povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i očuvanjem postojećih te stvaranjem novih radnih mjesta.

Rok podnošenja projektnih prijedloga

Od 30. 04. 2021. g. u 11,00 sati do 31. 05. 2021. g. u 16,00 sati

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća

 • koja su u trenutku podnošenja prijave registrirana u sektoru C Prerađivačka industrija
 • registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u 2019. godini
 • imaju minimalno 1 zaposlenog temeljem sati rada
 • posluju s dobiti čiji ukupni godišnji poslovni prihodi u 2019. ili 2020. godini iznose minimalno 500,000,00 HRK čiji minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi iznosi 10%

Iznos bespovratnih sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK.

 • Najniži iznos potpore: 500.000,00 HRK.
 • Najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK.

Potpora su podijeljene u 4 temeljne kategorije: (1) Regionalne potpore; (2) Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja; (3) Savjetodavne usluge u korist MSP-ova; (4) Potpore za usavršavanje i (5) Potpore male vrijednosti o čemu ovisi % sufinanciranja, prihvatljive aktivnosti i troškovi što je objašnjeno u nastavku.

1.REGIONALNE POTPORE

Sufinanciranje:

Regionalna potpora ne može iznositi manje od 60% od ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.

 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike
 • 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike

Aktivnosti:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces;
 • uvođenja tehnoloških mjera i drugih zahvata u proizvodni i radni proces koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa te koje rezultiraju smanjenjem CO2 u procesima;
 • uvođenja tehnoloških rješenja za diverzifikaciju proizvodnje i povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica;
 • uvođenje rješenja za digitalizaciju i optimizaciju proizvodnih i radnih procesa;
 • uvođenja učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
 • uvođenja sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode;
 • uvođenja novih IT alata u postojeće proizvodne i radne procese;
 • uvođenja IT alata kojima se doprinosi boljem pozicioniranju MSP-ova na domaćim i stranim tržištima i sl.

Troškovi:

Ulaganja u nematerijalnu imovinu

 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta;
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka;
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele;
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole;
 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
 • troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom

Ulaganja u materijalnu imovinu

 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;
 • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora

2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

Sufinanciranje:

 • 50% prihvatljivih troškova za mikro, male i srednje poduzetnike

Aktivnosti:

Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • uvođenja novih zelenih poslovnih modela;
 • uvođenje poslovnih modela za povećanje iskoristivosti resursa i smanjivanje otpadnih materijala;
 • uvođenje poslovnih modela otpornih na rizike i vanjske utjecaje i sl.

Troškovi:

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja(najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme

3. Savjetodavne usluge u korist MSP-ova

Sufinanciranje:

 • 50% prihvatljivih troškova za mikro, male i srednje poduzetnike

Aktivnosti:

Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • savjetovanja za upravljanje projektom;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
 • usluge stručnog nadzora građenja
 • savjetovanja usmjerenih na jačanje kibernetičke sigurnosti;
 • izrada planova i strategija digitalizacije poduzeća;
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja
 • izrade i podrške u izradi planova oporavka nakon katastrofa;
 • savjetovanja i izrada planova za učinkovitije korištenje resursa, digitalizaciju i automatizaciju procesa i organizaciju poslovanja

Troškovi:

 • usluge upravljanja projektom;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje;
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu;
 • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema
 • usluge vezane izrade planova kibernetičke sigurnosti prijavitelja i planova oporavka od katastrofa
 • usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, planova za učinkovitije korištenje resursa, automatizaciju procesa i organizaciju poslovanja i sl.
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta

4. Potpore za usavršavanje

Sufinanciranje:

 • 70% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike
 • 60% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike

Aktivnosti:

Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja.

Prihvatljive su, ne isključivo, aktivnosti poput:

 • jačanja digitalnih vještina zaposlenika;
 • usavršavanje zaposlenika za primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja i ekoloških principa u proizvodnom procesu;
 • usavršavanja zaposlenika za primjenu novih poslovnih modela i sl.

Troškovi:

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci;
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom;
 • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja

5. Potpore male vrijednosti

Sufinanciranje:

• 75% prihvatljivih troškova za mikro male i srednje poduzetnike

Aktivnosti:

Prateće aktivnosti povezane s projektom poput:

 • pripreme dokumentacije projektnog prijedloga
 • izradu potrebne projektno-tehničke dokumentacije
 • nabavu i ugradnju opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe (u obliku dizalica topline, kotlova na biomasu, solarnih panela i sl.)
 • provedbe mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja

Troškovi:

 • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (prihvatljivi od datuma objave poziva)
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 01.veljače 2020. godine) uključuju:
  • troškove izrade glavnog projekta
  • troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe
  • nabava i ugradnja opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe i sl. (prihvatljivo nakon podnošenja projektnog prijedloga)

Za više informacija i pomoć oko prijave na natječaj Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju kontaktirajte nas na info@ic-consulting.hr.

Cijelokupan natječaj Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju na eSavjetovanju pronađite ovdje.