Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma- NAJAVA NATJEČAJA

Predviđen je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju procijenjene alokacije 1.020.000.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj će se moći prijaviti mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova te javno-privatno partnerstvo.

Prihvatljivi prijavitelji morat će do trenutka prijave projekta imati registriranu djelatnost iz sektora turizma, ali ta djelatnost neće morati biti registrirana kao primarna djelatnost. Projekt će, dakle, moći prijaviti poduzeća koja po prvi puta stupaju u tu djelatnost.

Opće informacije o natječaju

Kod aktivnosti izgradnje novih objekata, za projekte na području Indeksa turističke razvijenosti I. kategorije nije prihvatljiva nova izgradnja (greenfield) – bit će prihvatljiva samo ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju postojeće turističke infrastrukture.

Ulaganja će biti usredotočena na projekte koji mogu povećati zeleni i digitalni aspekt kvalitete turističke infrastrukture i smanjiti utjecaj na okoliš, a posljedično i koncentraciju gostiju u sezoni. Projekti će morati biti usmjereni na kružno gospodarstvo, održivu mobilnost kao i digitalna rješenja za ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama i razvoj turističkog proizvoda/usluge, a favorizirat će se ulaganja u slabije razvijena turistička područja.

Prihvatljivi troškovi bit će vezani uz aktivnosti izgradnje, obnove i/ili rekonstrukcije objekata, opremanje objekta, energetske obnove objekata i postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, usavršavanje djelatnika i edukacije te promociju, vidljivost i marketing.

Bit će moguća prijava projekata iz područja kulture, prirodne i kulturne baštine i zdravstva ako je projekt u funkciji turizma. Za kupnju opreme postojat će potencijalno i neki posebni uvjeti (npr. propisani energetski razredi).

U prvom kvartalu 2022. očekuje se objava nacrta poziva na javnom savjetovanju, u trećem kvartalu iste godine planirana je objava javnog poziva, što će ujedno biti i najraniji početak provedbe projekata, dok će najkasnije do kraja 2025. godine svi projekti morati biti završeni.

Vrste potpora

Sukladno programu državnih potpora dodjeljivat će se sljedeće vrste potpora:

 1. regionalne potpore za početna ulaganja – državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima radi doprinosa gospodarskom razvoju ovisno o zemljopisnom području
  • prihvatljivi troškovi uključuju: troškove ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i troškove plaća proizašle iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja
  • dodjela prema novoj karti regionalnih potpora za razdoblje 2022. – 2027.

Intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju:

 1. potpore za MSP-ove – u okviru ove investicije dodjeljivat će se potpore za savjetodavne usluge, potpore za inovacijske klastere, potpore za inovacije MSP-a te potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja
  • intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova
 2. potpore za energetsku učinkovitost – dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti
  • intenzitet potpore ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, a može se povećati za 10 postotnih bodova za srednja i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća
 3. potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora – dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
  • intenzitet potpore ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, a može se povećati za 10 postotnih bodova za srednja i za 20 postotnih bodova za mala poduzeća

Okolišni uvjeti i dokazi

Projekti koji će se financirati u okviru ove investicije uključivat će obavezu uključivanja načela održivog razvoja, odnosno bodovanje projekata bit će u vezi s doprinosom održivom turizmu. 

Također, kriterij za odabir projekata bit će i doprinos zelenoj tranziciji, a najmanje 50% investicije morat će biti usmjereno na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama. Novost je da će se analizirati i negativne eksternalije projekata u turizmu. Pazit će se primjerice na plan i način upravljanja otpadom, mogućnost korištenja dizalica topline i solara kao obnovljive izvore energije i slično.

Sva ulaganja doprinosit će bar jednom od ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088. Zahtjev za dokazivanjem da projekti podržavaju jedan ili više ciljeva Uredbe bit će jedan od kriterija pri odabiru ulaganja. Uvjet je jedan podržani cilj, a svaki dodatni podržani cilj dodatno će se bodovati.

Šest okolišnih ciljeva koji bi trebali biti obuhvaćeni ovom Uredbom jesu:

 • ublažavanje klimatskih promjena (nZEB – smanjenje emisija CO2),
 • prilagodba klimatskim promjenama (zelena i plava infrastruktura),
 • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa (rješenja za uštedu vode),
 • prijelaz na kružno gospodarstvo (odvajanje i recikliranje otpada),
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja (izbjegavanje korištenja štetnih tvari),
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava (odgovornost u zaštićenoj prirodi).

Detaljnije o natječaju možete pogledati ovdje:

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.