KREDITI I ZAJMOVI iz NPOO – HAMAG BICRO i HBOR-

HBOR I HAMAG BICRO IZ SREDSTAVA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI (NPOO) U OKVIRU I PREMA UVJETIMA PROGRAMA KREDITIRANJA I ZAJMOVA, U SVOJE IME I ZA RAČUN RH, PROVODI FINANCIJSKI INSTRUMENT IZRAVNIH KREDITA I ZAJMOVA:

 • HBOR IZNAD 100.000 EUR ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE,
 • HAMAG BICRO DO 100.000 EUR ZA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o kreditu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30.6.2026.

HAMAG BICRO: INVESTICIJSKI ZAJAM IZ NPOO

ROK VAŽENJA: do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.06.2026. godine

Svaka investicija odnosno projekt mora biti u skladu s načelom “Ne činjenja znatne štete” u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:

 • Ublažavanje klimatskih promjena
 • Prilagodba klimatskim promjenama
 • Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa
 • Prelazak na kružno gospodarstvo
 • Sprečavanje i kontrola onečišćenja
 • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Prihvatljive namjene zajma su:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
 • podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG BICRO

KORISNICI investicijskog zajma

 • imaju status „subjekta malog gospodarstva”
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi

UVJETI I OTPLATA ZAJMA

Iznos zajma: do 100.000,00 eura

Kamatna stopa: 0,8%

Rok korištenja: 6 mjeseci od isplate zajma

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine

Rok otplate: od 1 godine do 10 godina uključujući poček

Dinamika otplate: kvartalne/mjesečne rate

Instrumenti osiguranja: zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a

HBOR: KREDITI IZ NPOO

KORISNICI KREDITA

Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora* – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta**:

 • poduzetnici početnici,
 • mladi poduzetnici,
 • žene u poduzetništvu,
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).

NAMJENA KREDITA

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u*:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Kredit je moguće odobriti za:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
 • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast korisnika kredita: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

IZNOS KREDITA

Ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:

iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;

najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;

najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.

 Pojedinom korisniku kredita nije moguće odobriti više kredita za isto ulaganje (investicijski projekt).

KAMATNA STOPA

0,80% godišnje, fiksna

0,40% godišnje, fiksna, za ulaganja u:

 • zelenu tranziciju, i/ili
 • digitalnu tranziciju, i/ili
 • projekte utemeljene na RDI.

ROK I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita;

dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/ izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita;

dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

ROK OTPLATE

ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine

NAČIN OTPLATE

u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

Detaljnije o mogućnostima financiranja možete pogledati ovdje:

U pripremi projekta za prijavu IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.