Objavljen natječaj: Mjera 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Konačno je objavljen natječaj za Mjera 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

120.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

Od 3.500 do 200.000 EUR

Intenzitet potpore

Do 70 %, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%

Zaprimanje prijava

Od 28.5.2020 do 28.7.2020.

Kriteriji prihvatljivosti u trenutku prijave projekta

 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahteva za potporu
 • Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija i baviti se njome, prije objave natječaja na e-savjetovanju (4.2.2020)
  • Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, dopunska djelatnost koju razvija mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika prije objave natječaja na e-savjetovanju (4.2.2020)
  • Ako je organizacijski oblik korisnika obrt, djelatnost mora biti upisana u Obrtni registar prije objave natječaja na e-savjetovanju (4.2.2020)
  • Ako je organizaciji oblik korisnika pravna osoba, djelatnost mora biti upisana u Sudski registar prije objave natječaja na e-savjetovanju (4.2.2020)
 • Korisnik koji razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta,  za tu djelatnost mora biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
 • Djelatnost mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom.
 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva / vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca.
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH.

Kriteriji prihvatljivosti nakon provedbe projekta

 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
 • Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
 • Ako korisnik razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za koju nije registriran, korisnik mora biti registriran  za tu djelatnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. 
  • Ako organizacijski oblik korisnika OPG razvija novu djelatnost unutar sektora ruralnog turizma, sektora prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektora tradicijskih i umjetničkih obrta, za koju nije registriran, ta djelatnost mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost.
  • Korisnici u sektoru usluga moraju uspostaviti knjigovodstvo ili odgovarajuću evidenciju sukladno nacionalnim propisima kako bi dokazali pružanje usluga trećim stranama.
 • U slučaju kupovine poljoprivredne i šumske mehanizacije/strojeva i opreme (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) u sektoru pružanja usluga korisnik mora u razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate imati prosječni godišnji prihod od usluga u iznosu od najmanje 75.000,00 HRK i nije dozvoljeno pružanje usluga među povezanim i partnerskim poduzećima te među korisnicima koji su nabavili istu mehanizaciju iz tipa operacije 6.2.1. i tipa operacije 6.4.1.  
 • Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.
 • Predmet ulaganja mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu..
 • Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti.

Prihvatljive djelatnosti

Projektom se pokreće djelatnost unutar jednog od prihvatljivih sektora: 

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:

Prihvatljivi troškovi

 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata  do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova
 • kupnja novih gospodarskih vozila,strojeva i opreme
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma, tradicijskih obrta i obavljanja usluga u ruralnim područjima
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Korisnik mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) za sve prihvatljive troškove nakon objave ovoga Natječaja, a prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik je za svaki prihvatljivi trošak obavezan preko Portala ponuda prikupiti najmanje dvije valjane ponude izdane od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani.

Dokumentacija potrebna prilikom prijave projekta

 1. Rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (posebnim propisima kojima se uređuje svako pojedino područje), kojim dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
  • u sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta za bilo koju djelatnost unutar sektora
  • u sektoru pružanja usluga za obavljanje djelatnosti za koju se traži potpora.

2.Ako je korisnik fizička osoba (OPG, obrt) – Potvrda o upisu u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, izdana i ovjerena od strane Porezne uprave.

3. U slučaju građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta i/ili opremanja objekta potrebno je dostaviti:

 • A. Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu (uključujući troškovnik projektiranih radova/instalacija/opreme kao sastavni dio Glavnog projekta/Tipskog projekta), ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanata. 
 • B. U slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji se sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima mogu izvoditi bez Glavnog projekta, učitati: 
  • Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta kojom projektant potvrđuje i obrazlaže da se građenje/radovi mogu izvoditi bez glavnog projekta.
  • Idejni projekt je potrebno dostaviti u slučaju ulaganja u izgradnju nove građevine ili rekonstrukciju postojeće građevine kada je Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima propisano da se može graditi/izvoditi radove bez glavnog projekta.
 •  C. U slučaju ulaganja u opremanje koje predstavlja proizvodni proces/proces prerade, potrebno je dostaviti Tehnološki projekt koji sadrži opis ulaganja i proizvodnog procesa, postojeće i planirane kapacitete objekta (gdje je primjenjivo), izrađen, potpisan i ovjeren od strane osobe odgovarajuće struke.
 •  D. U slučaju da Glavni/Tipski/Idejni projekt ne sadrži troškovnik projektiranih radova ili u slučaju da se gradi/rekonstruira građevina bez glavnog projekta sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, potrebno je izraditi i priložiti Troškovnik projektiranih radova. Troškovnik projektiranih radova mora biti izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog projektanta. 
 •  E. Troškovnik/specifikaciju opreme je potrebno dostaviti u slučaju ulaganja u opremanje, ako isti nije dio Glavnog projekta/Tipskog projekta/Tehnološkog projekta.

4. U slučaju ulaganja u gospodarska vozila i plovila, strojeve i opremu potrebno priložiti  troškovnik/specifikaciju opreme, potpisanu i ovjerenu od strane korisnika ili projektanta.

5. Pravomoćna građevinska dozvola izdana temeljem Zakona o gradnji od strane središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja.

6. Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode.

7. Ugovor o najmu sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu u slučaju opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika.

8. Uvjerenje o identifikaciji katastarskih čestica izdano od nadležnog područnog ureda za katastar

9.Fotodokumentacija lokacije ulaganja

10. Dokazi planiranih izvora financiranja:

 • Dokaz o postojanju vlastitih sredstava (Vlastito učešće u financiranju ulaganja mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (npr. stanje sredstava na računu, potvrda o depozitu i sl.) u 100% iznosu. )
 • Dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja (Planira li se dio troška ulaganja financirati predujmom ili kreditnim sredstvima, Korisnik je dužan dostaviti izjavu/pismo namjere kreditne institucije/ugovor o kreditu s jasno naznačenim slijedećim podacima: naziv klijenta i projekta, iznos financiranja, raspon kamatnih stopa i naknada za obradu, počekom i dinamikom otplate kredita. Priloženi dokument mora pokriti ukupni iznos planiranih vanjskih izvora financiranja.)

11. Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja se sastoji od Kalkulatora – izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Izjave o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva i Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), izdana od Ministarstva poljoprivrede – Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva nakon objave Natječaja na e-savjetovanju te potpisana od nadležnog službenika.

12. Potvrda Porezne uprave iz koje je razvidno da korisnik ima podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave ili u obliku elektroničkog zapisa (e-Potvrda).

13. BON-2/SOL-2, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

14. Ako je korisnik fizička osoba (OPG, obrt) – Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e – knjižica) ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu iz koje je razvidno da nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi.

15. P.reslika osobne iskaznice korisnika.

16. Financijska dokumentacija za zadnju odobrenu (prethodnu) financijsku godinu:

 • Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:  • Pregled poslovnih primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI)  • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)  • Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH) 
 • Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:  • Knjiga prometa na kraju godine (Obrazac KPR)  • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) 
 • Obveznici poreza na dobit:  • Godišnji financijski izvještaj (Obrazac GFI-POD)  • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI) 
 • Korisnici koji nisu bili porezni obveznici u prethodnoj financijskoj godini:  • Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2019. GodinuDokumentacija u svrhu ostvarivanja bodova na kriteriju odabira „Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva“

U nastavku preuzmite Sažetak natječaja s tablicom bodovanja a ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj natječaj ne ustručavajte se kontaktirati nas na info@ic-consulting.hr