Porezne promjene u 2020. godini

Narodnim novinama broj 121 od 11.12.2019. objavljene porezne promjene u 2020. godini. U nastavku donosimo sažetak dijela promjena koji će se odnositi na većinu malih i srednjih poduzeća.

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

 • zadržana je opća stopa od 25%
 • proširen obuhvat stope od 13%
  • ​za nositelje fonogramskih prava (usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja    i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno    odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo)
  • za pripremanje i usluživanja jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu čime su obuhvaćeni i catering objekti, te objekti jednostavnih usluga (klupa, štand, kolica i sl.)
 • povećan prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, s 3 na 7,5 milijuna kn
 • usklađivanje s EU direktivama 2018/1910 i 2019/475 u pogledu usklađivanja i pojednostavljenja određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama

Porez na dohodak

 • povećan osnovni osobni odbitak s 3.800 kn na 4.000 kn
 • umanjenje obveze poreza na dohodak za 100% za mlade do 25 godina života, a za 50% za one od 26 do 30 godine života (do visine godišnje porezne osnovice od 360 tisuća kuna)
 • u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak
  • primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu
  • naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa
  • uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
 • mogućnost uvida poslodavcu odnosno isplatitelju plaće u neiskorišten iznos osobnog odbitka bivšeg radnika, najkasnije do dana dospjelosti plaće
 • izjednačen porezni tretmana otpisa pojedinih tražbina kod obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i kod obveznika poreza na dobit
 • porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze
 • pojednostavljen način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima

Porez na dobit

 • podiže se prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12%  s 3 na 7,5 milijuna kn
 • fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak po “sili zakona” postaje obveznik poreza na dobit, ako je u prethodnom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 7,5 milijuna kuna
 • prag ukupnog primitka (7,5 milijuna kn) postaje jedini kriterij za prijelaz obrtnika iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobit
 • prag od 7,5 milijuna kn odnosi se i na mogućnost izbora načina utvrđivanja porezne osnovice po novčanom načelu, te na plaćanje poreza na dobit u paušalnom iznosu za gospodarsku djelatnost neprofitnih organizacija
 • uvođenje pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (usklađivanje s Direktivom Vijeća EU)
 • skraćen rok za podnošenje P​​​​​D prijave –  kod otvaranja stečaja i statusnih promjena na 30 dana, a kod prestanka poslovanja na 8 dana
 • inozemnim isplatiteljima naknade propisana je mogućnost uplate poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša)

Posebni porez

 • oporezivanje bezalkoholnih pića prema udjelu šećera

Fiskalizacija

 • od 1. travnja 2020. godine uvodi se obveza fiskaliziranja pratećih dokumenata (ponuda, narudžba i slično)
 • od 1. siječnja 2021. godine uvodi se obveza prikaza QR kod na računu