RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Prijave se zaprimaju isključivo od 29. kolovoza 2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 27. rujna 2019. godine.

Dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, a čiji popis je sastavni dio ovog Programa.

Provjerite je li vaša tvrtka ili obrt prihvatljivi prijavitelj tj. nalazi li se na popisu područja prihvatljivih za ovaj Program.

Ciljevi Programa su: rast i razvoj poduzetništva tehnološko unaprjeđenje i jačanje konkurentnosti uravnotežen regionalni razvoj.

U proračunu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti planirano je ukupno 7.500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti.

Namjena sredstava:

– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i

– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Intenzitet potpore:

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna. 

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Prijavu mogu podnijeti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), ukoliko:

➢ imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine, a čiji popis je sastavni dio ovog Programa

➢ su registrirana najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program

➢ zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini , osim subjekata osnovanih u 2018. i 2019. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)

➢ imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

➢ koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima

➢ njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

➢ nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

➢ nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

➢ Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja, nezakonito pogodovanje i sl.

PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su:

1) ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge

2) nabava strojeva i radnih strojeva5, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

3) poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,

4) edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

5) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)

6) marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala).

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2019. godine.

Neprihvatljivi troškovi su:

1) Troškovi nastali prije 01.01.2019. godine

2) Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti s podnositeljem prijave

3) Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije)

4) Nabava rabljene opreme 5) Nabava/kupovina/najam osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila

6) Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike)

7) Troškovi izgradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

8) Troškovi studija

9) Tečajevi stranog jezika

10) Najam opreme

11) Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala

12) Izrada promidžbenog materijala (ambalaža, vrećice i sl.)

13) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit

14) Putni troškovi

15) Web-hosting

16) Oglašavanje u medijima

17) Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj)

18) Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića

19) Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata

20) Nabava oružja.