Konkurentnost turističkog gospodarstva

Prijave temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 1. ožujka 2019. godine.

PREDMET PROGRAMA

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diverzifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj (zeleni turizam) i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).

Strateški ciljevi:

 • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 • novom zapošljavanju
 • realizaciji novih investicija
 • povećanju turističke potrošnje
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

KORISNICI

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge

A3- OSTALI UGOST. OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ (40.000 kn–200.000 kn)

(Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj)

Prihvatljive aktivnosti

 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja- izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za wellness, rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone – bazeni
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

INTENZITET POTPORE

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranjupredloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Prijavni obrazac KTG/2019
 • dokaz o pravnom statusu prijavitelja (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra)
 • za postojeće ugostiteljske objekte – preslika važećeg rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 • za Mjeru B: rješenje sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (turistička agencija, nautički turizam i dr.) i/ili Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, odobrenja, koncesije za provedbu aktivnosti, dokaz o osposobljenosti pružatelja usluge
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
 • ispunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 • dokaz o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema objektu, ili području realizacije projekta
 • ispunjen Obrazac opisa projekta s priloženom dokumentacijom
 • ispunjen obrazac proračuna provedbe projekta
 • trgovačko društvo dostavlja BON1 i BON2
 • obrt dostavlja BON 2
 • svi s postojećim smještajnim kapacitetima dostavljaju potvrdu nadležne turističke zajednice o broju noćenja i plaćenoj boravišnoj pristojbi
 • JOPPD obrazac – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. Zbog smanjenja dokumentacije uvažavamo dostavu navedenih obrazaca za dva mjeseca – srpanj i prosinac 2018. godine i to samo zbirne podatke (prve 2 stranice „A“), ne detalje po zaposlenicima
 • ZA BAZENE: glavni ili izvedbeni ili tipski projekt koji sadržava i točan
  troškovnik radova, te geodetski ili situacijski nacrt (čestica zemljišta na kojoj se gradi bazen u odnosu na predmetni ugostiteljski objekt). Za bazene koji su već izgrađeni potrebno je dostaviti projekt izvedenog stanja, foto dokumentaciju i dokaze o namjenskom utrošku sredstava (računi moraju biti izdani na ime Korisnika, uz potvrdu o plaćenim računima). Sva projektna i izvedbena dokumentacija mora biti izrađena i ovjerena od ovlaštenog inženjera.