mjera 4.2.1.

Mjera 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Od 16. ožujka 2020. moguće su prijave na Mjera 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

300.000.000,00 HRK od čega:

 • – 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća
 • – 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća 

Visina javne potpore za Mjera 4.2.1.

Za Mikro, male i srednje korisnike:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi: 

 • a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
 • b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
 • c) do 200.000 EUR za korisnike početnike. 

Intenzitet potpore za Mjera 4.2.1.

Do 50 %

Rok prijave za Mjera 4.2.1.

Od 16. ožujka 2020. do 18. svibnja 2020. godine

Kriteriji prihvatljivosti u trenutku prijave projekta

 • Korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, uključujući početnike
 • Korisnici su fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (6.12.2019.)
 • Korisnici su proizvođačke organizacije pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik /vlasnici obrta mora/ju:
  • a) biti upisani u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na esavjetovanju i
  • b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i
  • c)  plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH.
 • Korisnik ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovoga Natječaja. 
 • Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu.

Kriteriji prihvatljivosti nakon provedbe projekta

 • U trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu objekt za preradu koji je predmet ulaganja mora biti registriran za preradu u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla
 • Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) i pet godina nakon konačne isplate potpore.
 • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje preradom – nositelj OPG-a ili član OPGa/odgovorna osoba ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu/pravnoj osobi mora imati najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja (formalni tečajevi iz područja povezanog s predmetom ulaganja koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 Programa ruralnog razvoja) odnosno obrazovanje iz područja biotehničkih znanosti ili veterinarske medicine ili mora imati radno iskustvo iz tog područja u trajanju najmanje 2 godine
 • Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora imati registriranu djelatnost prerade
 • Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore
 • Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti
 • Predmet ulaganja mora biti stavljen u funkciju/uporabu ili biti spreman za uporabu.

Prihvatljivi troškovi

 • Građenje i rekonstrukcija objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Nabava strojeva i opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade 
  • Nabava strojeva i opreme za prihvat sirovine, skladištenje, obrada, prerada, hlađenje, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebne veterinarske kontrole, transport
 • Građenje /rekonstrukcija i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)
 • Građenje /rekonstrukcija i opremanje objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Građenje /rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji  djelatnosti prerade
 • Građenje/rekonstrukcija objekata za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva 
 • Nabava gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
 • Kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova
 • Opći troškovi (prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
 •  a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna 
 • b. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
 • c. troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove  (prikupljanje ponuda putem portala, odabir ponuda) čiji rokovi produljuju vrijeme pripreme i prijave, te je uputno što prije izraditi plan projekta.

 • Korisnik je za svaki prihvatljivi trošak (izuzev općih troškova i troškova kupnje zemljišta i/ili objekata) obvezan preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja prikupiti najmanje dvije valjane ponude od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili upravljački povezani, niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje – korisnici neobveznici javne nabave te obveznici javne nabave kada provode jednostavnu nabavu. U slučaju specifičnosti troška kada na tržištu ne postoji drugi proizvođač predmeta nabave prihvatljiva je jedna ponuda prikupljena preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja uz detaljno obrazloženje potkrijepljeno dokazima.

Dokumentacija potrebna prilikom prijave projekta na Mjera 4.2.1.

 1. Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu (uključujući  troškovnik projektiranih radova/instalacija/opreme koji su dio građenja kao sastavni dio Glavnog projekta/Tipskog projekta), ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanata    i
 2. Tehnološki projekt (ili drugi dokument) koji sadrži opis ulaganja i preradbenog procesa, podatke o vrsti ulazne sirovine, postojeće i planirane kapacitete objekta u t/dan (gdje je primjenjivo), ovisno o ulaganju Napomena: Bitno je da Tehnološki projekt sadrži podatke koji su potrebni za bodovanje na kriteriju odabira “Sektor ulaganja”.
 3. Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starija od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave ili u obliku elektroničkog zapisa (e-Potvrda)
 4. BON-2/SOL-2, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja Zahtjeva za potporu
 5. Potvrda o upisu u Registar poreznih obveznika, izdana i ovjerena od strane Porezne uprave
 6. Rješenje o upisu u Upisnik registriranih subjekata i objekata koji vodi  uprava nadležna za poslove sanitarne inspekcije pri središnjem tijelu državne uprave nadležne za poslove zdravstva, ovisno o predmetu ulaganja
 7. ili Rješenje o registraciji ili odobrenju pod posebnim uvjetima ili odobrenju objekta/subjekta od strane uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, ovisno o predmetu ulaganja 
 8. ili Izjava korisnika da nema objekt registriran za djelatnost prerade koja je predmet ulaganja u sklopu ovoga Natječaja.
 9. BON 1 za prethodnu financijsku godinu izdan i ovjeren od FINA-e
 10. Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode 
 11. U slučaju ulaganja u građenje objekta za poslovanje s hranom životinjskog porijekla i u slučaju prenamjene postojećih objekata potrebno je dostaviti Zahtjev za ishođenje Mišljenja o usklađenosti dokumentacije s propisima Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede s prijemnim štambiljem Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane ili
 12. Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede kod ulaganja u građenje objekta za poslovanje s hranom životinjskog porijekla
 13. Pravomoćna građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje/uporaba građevine/odgovarajući dokument kojim se dokazuje uporabljivost/legalnost postojeće građevine, izdan od strane središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja
 14. U slučaju nabave zemljišta/objekata uz ugovor/predugovor potreban je i Elaborat procjene tržišne vrijednosti ovlaštenog sudskog vještaka.
 15. Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.
 • Dokaz o postojanju vlastitih sredstava (npr. stanje sredstava na računu, potvrda o depozitu i sl.) u 100% iznosu. )
 • Dokaz o postojanju vanjskih izvora financiranja (Planira li se dio troška ulaganja financirati predujmom ili kreditnim sredstvima, Korisnik je dužan dostaviti izjavu/pismo namjere kreditne institucije/ugovor o kreditu s jasno naznačenim slijedećim podacima: naziv klijenta i projekta, iznos financiranja, raspon kamatnih stopa i naknada za obradu, počekom i dinamikom otplate kredita. Priloženi dokument mora pokriti ukupni iznos planiranih vanjskih izvora financiranja.)

16. Financijska dokumentacija za zadnju odobrenu (prethodnu) financijsku godinu:

 • Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju temeljem podataka iz poslovnih knjiga:  • Pregled poslovnih primitaka i izdataka (Obrazac P-PPI)  • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)  • Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH) 
 • Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno:  • Knjiga prometa na kraju godine (Obrazac KPR)  • Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) 
 • Obveznici poreza na dobit:  • Godišnji financijski izvještaj (Obrazac GFI-POD)  • Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI) 
 • Korisnici koji nisu bili porezni obveznici u prethodnoj financijskoj godini:  • Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2019. Godinu

U nastavku preuzmite Listu prihvatljivih troškova, Tablicu bodovanja i Sažetak natječaja. Ako ste zainteresirani za prijavu kontaktirajte nas na info@ic-consulting.hr.

Dodatne informacije i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju za Mjeru 4.2.1. pronađite ovdje.