NOVO! COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

Danas su objavljene informacije o novom HAMAG BICRO zajmu za obrtna sredstva čiji je cilj osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Prilikom prijave trebate dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na Vaše poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine uslijed jednog ili više razloga:

 • otkazivanja ugovornih poslova i/ili narudžbi, rezervacija, eventa, kongresa i sl.
 • nemogućnosti ili otežane isporuke naručenih i proizvedenih roba, odnosno
 • nemogućnosti izvršenja ugovorenih radova ili usluga i sl.
 • nemogućnosti ili otežane mogućnosti kupnje sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za poslovanje i sl.
 • ili drugih razloga koje je moguće dokazati (npr. mjesečni ili kvartalni PDV obrasci iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa), ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

Iznos i otplata zajma

 • Iznos zajma: do 750 000 HRK
 • Kamatna stopa: 0,25 %
 • Rok otplate: do 5 godina uključujući poček
 • Poček: do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
 • Rok korištenja: najviše do 6 mjeseci od potpisivanja Ugovora o zajmu
 • Instrument osiguranja: zadužnica korisnika zajma

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV.

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.

Krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije

imaju status „subjekta malog gospodarstva“ kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ, odnosno zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1.po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici

1.1.ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao:

1.1.1.trgovačko društvo ili obrti

1.1.2.fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja

1.1.3.ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

2. imaju više od 50% privatnog vlasništva

3. nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,

4. nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:

4.1.za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;

4.2.za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad

5.imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme.

Financijski instrument „COVID-19 ZAJAM“ sadrži potporu male vrijednosti (de minimis).

Zajam ne može biti odobren prema uvjetima iz ovog Programa, ako zbroj potpore sadržane u zajmu i prethodno dodijeljenih potpora prelazi limit propisan Uredbom de minimis (200.000 EUR).

Sredstva zajma isplaćuju se na namjenski račun poduzetnika te moraju biti namjenski iskorištena. Korisnici su dužni pribaviti i dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu (npr. dostava računa temeljem kojih je izvršeno plaćanje i izvoda namjenskog računa kao dokaz o izvršenom plaćanju) kako bi se mogla vršiti kontrola namjenskog korištenja zajma nakon završetka roka korištenja zajma.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti (u preslici)

 1. Statusna dokumentacija
 2. Samo za slobodna zanimanja – dokument odobrenja za rad od nadležne institucije
 3. Financijska dokumentacija (ovisno o pravnom obliku prijavitelja)
  1. Obveznici poreza na dobit:
 4. Godišnji financijski izvještaji za protekle dvije poslovne godine sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu)
 5. Bruto bilanca za razdoblje od zadnjeg dostupnog financijskog izvještaja do zadnjeg dana u mjesecu prije predaje Zahtjeva za zajam
  1. Obveznici poreza na dohodak:
 6. Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima: Pregled primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine – obrazac DI, Evidencija o tražbinama obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 7. Podaci o solventnosti (BON 2 / SOL 2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO[1]
 8. Potvrda porezne uprave o stanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO[2]
 9. Kreditno izvješće Hrvatskog registra obveza po kreditima (HROK) ne starije od 60 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO / za zaduženja koja nisu vidljiva u HROK-u ili za poduzetnike koji ne mogu dobiti HROK (obrti, OPG, slobodna zanimanja) – očitovanje vjerovnika o stanju duga i urednosti otplate po svim postojećim zaduženjima[3]
 10. Preslike osobnih iskaznica osoba u upravljačkoj i vlasničkoj strukturi prijavitelja (za vlasnike udjela 25% i više)
 11. Dokaz o ostvarenom padu prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu[4] ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine u vidu:
  1. mjesečnih ili kvartalnih PDV obrazaca iz kojih je vidljivo smanjenje vrijednosti izlaznih računa
  1. potpisane raskide ugovora ili potpisane dopise/izjave o otkazivanju narudžbe roba/usluga
  1. potpisane dopise/izjave dobavljača iz inozemstva da nisu u mogućnosti dostaviti robu/uslugu
  1. i drugo, ovisno o specifičnosti pojedine djelatnosti.

Obratite nam se s povjerenjem za pomoć oko pripreme sve potrebne dokumentacije za prijavu na zajam na info@ic-consulting.hr


[1] BON2 možete zatražiti putem elektronskog bankarstva

[2] PPU možete izvući preko sustava sPPK

[3] HROK i očitovanja o urednosti otplate možete zatražiti mailom od banke

[4] Pad prihoda se uspoređuje s istim razdobljem u 2019.g., odnosno za prijavitelje koje u tom period nisu bili osnovani sa zadnjim kvartalom u 2019.g.. Za djelatnosti kojima nije naložena obustava rada Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske (npr. trgovina na malo mješovitom robom, pekarnice, taxi službe i sl.) nije moguće odobriti zajam na temelju projekcije pada prihoda nego isključivo na temelju dokazanog pada prihoda u prvom kvartalu