Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za energetsku učinkovitost u proizvodnim industrijama.

Trajanje natječaja

Prijave se zaprimaju od 16.11.2020. do 25.1.2021. godine.

Svrha (cilj) poziva

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije 3 od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U  ovom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s NKD 2007 osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prihvatljivi su prijavitelji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Prihvatljive industrije: industrije željeza i čelika, industriju obojanih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilnu industriju, kožnoprerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju  hrane i pića i duhansku industriju.

Raspoloživa sredstva

Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih iznosi 266.000.000,00 HRK.

Najniža, odnosno najviša, dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga:

 • najniži iznos 350.000,00 kuna,
 • najviši iznos 20.000.000,00 kuna

Intenzitet potpore

Prihvatljive aktivnosti/ troškovi

A. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

 • Izrada Prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga;
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova 
 • Izrada ostale projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća i Glavni projekt
 • Provedba energetskog pregleda poduzeća

B. Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

 • Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona ( sukladno normi IEC 60034-30);
 • Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
 • Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
 • Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
 • Uvođenje/rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
 • Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
 • Revitalizacija el. instalacija-učinkoviti sustavi rasvjete(sklad s normom HRN EN 12464)
 • Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije
 • Ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom/radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose en. učinkovitosti procesa u skladu s Pozivom
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite
  • Kogeneracije
  • Trigeneracije
 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju
  • Električne energije iz energije sunca, vjetra, biogoriva i geotermalne energije
  • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa toplinskim sunčanim kolektorima; kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičk;  dizalicama topline i geotermalnim izmjenjivačima topline.

C. Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada

 1. Obnova ovojnice zgrade
 2. Obnova tehničkih sustava zgrade
 3. Upravljanje energijom
 4. Optimalizacija procesa
 5. Korištenje obnovljivih izvora energije
 6. Uporaba visokoučinkovite kogeneracije

D. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta:

 1. upravljanje aktivnostima projekta
 2. administracija i tehnička koordinacija
 3. financijsko upravljanje
 4. izvještavanje
 5. investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon
 6. stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji
 7. ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta
 8. aktivnosti informiranja i vidljivosti

E. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta 

F. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja

Neprihvatljive aktivnosti

 • izgradnja novih građevina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta,
 • dodavanje proizvodnih linija uz postojeće,
 • postavljanje dizalica topline zrak-zrak, voda-zrak i zemlja-zrak,
 • priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu

Za izradu projektne prijave obratite nam se na info@ic-consulting.hr