BESPOVRATNE POTPORE 2021. – 2022.

Prema najavama iz Nacionalnog plana za opravak u 2021. godini planirana su značajna bespovratna sredstva usmjerene prema poduzetnicima kao odgovor na trenutnu pandemiju i poteškoće u poslovanju. Bespovratna sredstva bit će dostupna za poduzetnike kroz ulaganje u digitalizaciju poslovanja, inovacije, energetsku učinkovitost, komercijalizaciju, turizam i novoosnovana poduzeća. Očekivana vrijeme objave natječaja je treći i četvrti kvartal tekuće godine i početak 2022. godine:

 1. DIGITALIZACIJA POSLOVANJA
 2. VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU
 3. KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA
 4. BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA
 5. JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI
 6. POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, TOPLINARSTVA I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA DEKARBONIZACIJU ENERGETSKOG SEKTORA
 7. JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA
 8. TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

U nastavku donosimo sve dostupne informacije o maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava, prihvatljivim troškovima, aktivnostima i ostalom:

1. DIGITALIZACIJA POSLOVANJA

CILJ NATJEČAJA

Svrha ovog ulaganja je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

Prihvatljivi projekt digitalizacije poslovanja uključuje sljedeće:

 • (a) uvođenje novog načina poslovanja poduzeća i
 • (b) vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti ili mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi.

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)

Ukupan iznos:  206.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: do 700.000 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi: nabava opreme i softvera, edukacija zaposlenika, trošak plaće za razdoblje rada na projektu, režijski troškovi, konzultantske usluge..

Očekivani datum objave: 2. kvartal 2022. godine

2. VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU

CILJ NATJEČAJA

Svrha vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge. Ovaj će se program razvijati u uskoj suradnji s poduzećima, centrima izvrsnosti i davateljima tercijarnog obrazovanja kako bi se stvorilo vrhunsko okruženje koje će privući mlade talentirane pojedince i iskusne mentore te zadržati buduću stručnu radnu snagu.

Ciljana skupina: MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima

Ukupan iznos:  75.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: od 75.000 HRK do 150.000 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

1. Vaučeri za digitalni marketing

 • izrada web stranica
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije

2. Vaučeri za poboljšanje digitalnih vještina

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera
 • umjetnu inteligenciju i sigurnost
 • edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku

3. Vaučer za strategiju digitalne transformacije

 • izrada strategije digitalne transformacije
 • vanjske usluge
 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

4. Vaučer za kibernetičku sigurnost

Očekivani datum objave: 2. kvartal 2022. godine

3. KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

CILJ NATJEČAJA

Cilj ulaganja je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP-a podržavajući prijenos znanja iz drugih tvrtki (većih MSP-a ili velikih tvrtki) i istraživačkih organizacija.

Bespovratna sredstva pomoći će u jačanju veza između znanstvenih institucija i industrije, kao i između malih i srednjih poduzeća i većih tvrtki.

Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.

Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 i više)

Ukupan iznos:  380.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: od 760.000 HRK do 5.320.000 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • Jačanje/izgradnja kapaciteta

Dodatna ispitivanja

Dizajn proizvoda

Istraživanje tržišta

Savjetodavne usluge

 • Priprema proizvodnje i ulaganje u nulte serije

Operativne marketinške aktivnosti

Očekivani datum objave: 2. kvartal 2022. godine

4. BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA

CILJ NATJEČAJA

Bespovratna sredstva u okviru ovog Natječaja dodijelivat će se kako bi se potakno rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije. Dugoročno, to će pridonijeti cilju više razine u povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Kriteriji za odabir uključivat će razinu inovativnosti prijedloga, stvarni tržišni potencijal, tržišnu strategiju i poslovni model, potencijal za prihod ili novo partnerstvo u roku od dvije do tri godine od početka projekta i kapacitet projektnog tima (ljudi i njihove reference). Dodatni bodovi dodijelit će se prijedlozima koji doprinose zelenim ciljevima.

Prihvatljivi korisnici uključuju inovativne MSP-ove, do pet godina od registracije, koji nisu nastali spajanjem, a inovativni MSP je MSP:

(a) koji tijekom postupka odabira može dokazati da će u dogledno vrijeme razvijati proizvode, usluge ili postupke koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s najnovijim dostignućima u svojoj industriji, koji nose rizik tehnološkog ili industrijskog neuspjeha i imaju tržišni potencijal, ili

(b) čiji troškovi istraživanja i razvoja predstavljaju najmanje 10 % njegovih ukupnih operativnih troškova u najmanje jednoj od tri godine koje prethode dodjeli potpore ili, u slučaju pokretanja poduzeća bez ikakve financijske povijesti, u reviziji tekućeg fiskalnog razdoblja, ovjeren od strane vanjskog revizora.

Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća s do 5 godina poslovanja

Ukupan iznos:  141.700.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: 1.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • Trošak plaća osoblja koja radi na inovaciji
 • Nabava opreme povezane s provedbom projekta
 • Nabava nematerijalne imovine povezane s projektom
 • Nabava materijala
 • Konzultantske usluge

Očekivani datum objave: 2. kvartal 2022. godine

5. JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI

CILJ NATJEČAJA

Cilj ulaganja je osigurati bespovratna sredstva koja će povećati spremnost za investicije i podržati rast novoosnovanih poduzeća uspostavljanjem visokokvalitetnog programa akceleracije. Cilj programa je imati trogodišnju stopu preživljavanja iznad 70 posto među sudionicima koji završe akceleracijski ciklus.

Predviđene su dvije skupine novoosnovanih poduzeća (start-upova):

1) novoosnovana poduzeća u ranoj fazi kojima je još uvijek potrebna podrška u razvoju proizvoda i nalaze se negdje između TRL 5 i 6,

2) zrelija novoosnovana poduzeća koja su negdje između TRL 6 i 8 koja su spremnija za investicije.

Ciljana skupina: Novoosnovana poduzeća, akceleratori, investitori

Ukupan iznos:  60.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: 187.500,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • faza podizanja svijesti / pripreme: podizanje svijesti o akceleracijskom programu putem društvenih medija, događanja u zajednici, lokalnih organizacija za potporu poslovanju, visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija
 • faza prijava: pružanje podrške potencijalnim novoosnovanim poduzećima koja se prijavljuju za program kroz radionice i individualnu podršku u pripremi prijava
 • faza programa: mentorstvo, podrška, obrazovanje i umrežavanje novoosnovanih poduzeća odabranih u akceleracijskom programu
 • faza demo dana: predstavljanje proizvoda ili usluge potencijalnim investitorima
 • faza nakon demo dana: samostalni razvoj inovacija, suradnja u alumni mreži.

Očekivani datum objave: 3-4. kvartal 2021. godine

6. POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, TOPLINARSTVA I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA DEKARBONIZACIJU ENERGETSKOG SEKTORA

CILJ NATJEČAJA

Cilj je osigurati bolje korištenje proizvedene energije i veća konkurentnost gospodarstva te komercijalizacija korištenja toplinske energije dobivene iz obnovljivih izvora. Ovo će direktno doprinijeti dekarbonizaciji energetskog sektora, jer se bez većih investicija u energetski učinkovite proizvodne procese, energetski učinkovitu industriju, male i mikro kogeneracije, dizalice topline te jačanja i modernizacije centralnih toplinskih sustava dekarbonizacija ne može ostvariti u punom obimu. Također će se smanjiti emisije stakleničkih plinova.

Ciljana skupina: Mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Ukupan iznos:  1.250.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva: n/p

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

1. Aktivnost energetske obnove

 • Uvođenje učinkovitih sustava hlađenja/grijanja
 • Uvođenje učinkovitih elektromotornih pogona
 • Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja električne energije
 • Uvođenje automatizacije (SCADA, CNUS..)
 • Revitalizacija električnih instalacija te uvođenje pametnih brojila i uređaja za daljinsko praćenje potrošnje energije
 • Kogeneracija/trigeneracija

2. Energetska obnova zgrada

 • Obnova ovojnice zgrade
 • Obnova tehničkih sustava zgrade
 • Optimizacija procesa
 • Upravljanje energijom

3. Konzultantske usluge pripreme dokumentacije i ostale projektno-tehničke dokumentacije

Očekivani datum objave: 1. kvartal 2022. godine

7. JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA

CILJ NATJEČAJA

Cilj Natječaja je doprinijeti razvoju održivog turizma kroz zelenu i digitalnu tranziciju održivosti poslovanja poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu a osobito:

 • razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma provedbu zelenih projekata usklađenih s Uredbom (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 – npr. povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora i kružnog gospodarstva
 • uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija u turističku infrastrukturu i proizvode.

Bespovratna sredstva u okviru ove investicije ovisit će o indeksu turističke razvijenosti Hrvatske na način da će se primarno ulagati u slabije razvijena turistička područja. Na taj način će se odgovoriti na potrebu umrežavanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora i kružnog gospodarstva, ubrzavajući zelenu tranziciju i uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija.

Ciljana skupina: HTZ, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

Ukupan iznos:  1.250.000.000 HRK

Bespovratna sredstva: n/p

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • Nabava opremu za digitalizaciju turističkog poslovanja
 • Ulaganje u objekte, okoliš i opremu
 • Razvoj inovativnih turističkih proizvoda akceleracijskom programu
 • Uvođenje kružnog gospodarstva
 • Ulaganje u opremu radi postizanja većih higijenskih standarda
 • Korištenje obnovljivih izvora energije

Očekivani datum objave: 2. kvartal 2022. godine

8. TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

CILJ NATJEČAJA

Cilj je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Mjera će se provoditi putem javnih poziva kojima će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Ciljana skupina: Mikro, mala, srednja i velika poduzeća te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija (arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti).

Ukupan iznos:  250.000.000 HRK

Bespovratna sredstva: 7.000.000,00 HRK

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga,
 • unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu,
 • aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga
 • kapacitiranje osoblja kod prijavitelja u cilju reformiranja poslovanja
 • plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu

Očekivani datum objave: 1. kvartal 2022. godine

U pripremi projekta za prijavu na natječaj IC consulting Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore.