poticaji za poljoprivredu u 2020. godini

Poticaji za poljoprivredu u 2020. godini – bespovratna sredstva za preradu poljoprivrednih proizvoda

APPRRR je objavila je tri natječaja putem kojih se može ishoditi bespovratna sredstva za ulaganja u objekte i opremu namjenjene preradi poljoprivrednih proizvoda. U nastavku saznajte više o aktualnim poticaji za poljoprivredu u 2020. godini.

1.Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Putem Mjere 4.2.1. moguće je ishoditi bespovratna sredstva do 50% za ulaganja u objekte i opremu za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Najniža visina potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina potpore po projektu iznosi:

 • do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka; do 2.000.000 EUR za ostale sektore; do 200.000 EUR za korisnike početnike – mikro, mali i srednji korisnici
 • do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka; do 3.000.000 EUR za ostale sektore; do 200.000 EUR za korisnike početnike – veliki korisnici

Početnik je korisnik koji ima registriran objekt za djelatnost prerade kraće od dvije godine ili nema registriran objekt.

Zahtjevi za potporu mogu se podnositi od 16. ožujka 2020. godine do 18. svibnja 2020. godine.

Korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave za sve prihvatljive troškove  (prikupljanje ponuda putem portala, odabir ponuda) čiji rokovi produljuju vrijeme pripreme i prijave, te je uputno što prije izraditi plan projekta.

Prihvatljivi korisnici su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda do 6.12.2019.
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika i najmanje od 6.12.2018. godine pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
 • proizvođačke organizacije
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik /vlasnici obrta mora/ju:
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na esavjetovanju i
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Za više informacija o Mjeri 4.2.1., prihvatljivim troškovima, obvezama korisnika nakon provedbe projekta te potrebnoj dokumentaciji za prijavu pronađite kliknite na poveznicu niže:

Također, putem portala e-savjetovanje za javnu raspravu dostupni su Nacrti natječaja za Mjere 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” i 6.4.1. ”Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” što su također zanimljivi poticaji za poljoprivredu u 2020. godini.

Indikativni mjesec objave ovih natječaja je ožujak 2020. godine.

2.Natječaj za provedbu tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Ovim natječajem moguće je ishoditi fiksni iznos od 50.000 Eura za ulaganja u izgradnju i opremanje objekata namjenjenih pokretanju nepoljoprivredne djelatnosti unutar sljedećih sektora:

 • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
 • usluge u ruralnim područjima,
 • tradicijski i umjetnički obrti
 • turizam u ruralnom području

Kriteriji prihvatljivosti u trenutku prijave projekta

 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, odnosno do 14.2.2020.
 • Fizičke i pravne osobe ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji traži potporu
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.
 • Korisnik mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u jedinici lokalne samouprave u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.
 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave također u naselju do 5.000 stanovnika.
 • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI, navedenim u Prilogu 7 natječaja.

Za više informacija o Mjeri 6.2.1. prihvatljivim troškovima, obvezama korisnika nakon provedbe projekta te potrebnoj dokumentciji za prijavu kliknite na poveznicu:

3.Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. ”Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Putem Mjere 6.4.1. moguće je ishoditi od 3.500 do 200.000 EUR bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore do 70% za izgradnju i opremanje objekata za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti unutar sljedećih sektora:

 • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
 • usluge u ruralnim područjima,
 • tradicijski i umjetnički obrti
 • turizam u ruralnom području

Kriteriji prihvatljivosti u trenutku prijave projekta

 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika i Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, odnosno do 14.2.2020.
 • Korisnik mora biti registriran za djelatnost ili uslugu koju razvija najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na esavjetovanju i baviti se djelatnošću ili uslugom koju razvija u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.
 • Djelatnost mora biti registrirana u jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS.
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.
 • Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.
 • Fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu koji imaju obvezu plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.
 • Korisnik mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u jedinici lokalne samouprave u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.
 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave također u naselju do 5.000 stanovnika.
 • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar jedinica lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI.

Za više informacija o Mjeri 6.4.1., prihvatljivim troškovima, obvezama korisnika nakon provedbe projekta te potrebnoj dokumentciji kliknite na poveznicu niže:

Za više informacija ili pripremu cjelokupne dokumentacije za prijavu obratite nam se s povjerenjem na info@ic-consulting.hr.